CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Versió 3.0 de data 01 Juliol de 2020

Informació prèvia al procés contractual

La present pàgina web sota els dominis: internetgirona.cat, internetgirona.es, internetgirona.com són propietat d'Internet Girona, S.L. amb CIF B17816216 i adreça fiscal al Carrer Joan Torrent i Fàbregas 17 - 17220 Sant Feliu de Guíxols (Girona).

Les condicions generals de contractació regulen la relació de venda a distància entre Internet Girona, S.L. i l'usuari o client, d'acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Detallista, i la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic.

Internet Girona, S.L. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les condicions generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, Internet Girona, S.L. es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes condicions particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant en temps i forma oportuns.

L'objecte de la pàgina web és la venda de dominis, servei d'allotjament web, servei de correu electrònic, servidors i programari informàtic.

La durada del contracte quedarà vinculada a la finalització del servei contractat.

Així mateix, vostè pot subscriure al butlletí informatiu per rebre ofertes dels referits serveis o informació general que pugui ser del seu interès.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d'ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d'edat i tenir la capacitat jurídica i d'obrar per a l'accés al lloc web d'Internet Girona, S.L. i fer la contractació per mitjà del mateix.

La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Per adquirir els nostres serveis, vostè pot dirigir-se a l'apartat corresponent de la nostra botiga en línia.

És requisit imprescindible que es registri com a usuari de la web per realitzar la compra en línia. Podeu accedir a l'apartat corresponent per al registre en la mateixa web. De conformitat amb la normativa aplicable i vigent en matèria de protecció de dades, Internet Girona, S.L. informa els usuaris que les dades personals recollides durant el procés de registre i/o de reserva, seran incorporades a sistema de tractament titularitat d'Internet Girona, S.L., amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l'usuari i gestionar actuacions posteriors derivades d'aquestes.

Les seves dades es conservaran el termini estrictament necessari per complir amb les finalitats anteriorment previstes, llevat obligació legal de conservació.

L'informem que la base legal del tractament de les seves dades és la correcta execució del contracte entre les parts i el consentiment.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d'aquests, dirigint la seva petició a l'adreça esmentada més amunt o per correu electrònic: dades (@) internetgirona.cat. Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Durant el procés de compra s'haurà d'identificar amb el nom d'usuari i la contrasenya proporcionats. Aquestes dades no seran públiques. Vostè es fa responsable de tractar confidencialment i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre. Pot modificar la informació registrada en qualsevol moment, en la seva àrea de client. En aquest mateix apartat vostè tindrà accés a un històric dels seus serveis contractats, és un apartat de consulta però es permet la seva gestió, podent l'usuari eliminar aquells registres que consideri que s'han de visualitzar.

Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació de la mateixa per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l'usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització del servei no rep la confirmació, poseu-vos en contacte amb Internet Girona, S.L. al telèfon d'atenció a client 872 55 05 82 o mitjançant el correu electrònic: clients (@) internetgirona.cat

Tots els continguts de la web estan en Català.

Prèviament a la prestació del servei el client rebrà un correu electrònic amb la confirmació del servei sol·licitat.

Un cop prestat el servei el client rebrà la corresponent factura.

Característiques, oferta i vigència dels serveis

Els serveis oferts a la nostra botiga en línia, es detallen les característiques essencials d'aquests.

En cas d'un servei en oferta, sempre s'indicarà al costat de les seves característiques essencials, el preu d'oferta i la validesa d'aquesta.

En compliment de la normativa vigent Internet Girona, S.L. ofereix informació sobre tots els seus serveis, les seves característiques i preus. No obstant això, Internet Girona, S.L. es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els serveis que s'ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut d'aquesta. D'aquesta manera, els serveis oferts en cada moment per la web es regiran per les condicions generals de contractació vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l'accés als serveis esmentats.

Garanties

Internet Girona, S.L. respon de les faltes de conformitat de tots els productes oferts a la pàgina web durant el termini de dos anys des del lliurament. Internet Girona, S.L. disposa d'un servei de postvenda, durant el termini indicat. El client podrà dirigir-se a l'establiment d'Internet Girona, S.L., al servei de postvenda, per correu electrònic a clients (@) internetgirona.cat. En cas de dubte es pot adreçar al telèfon d'atenció a client: 872 55 05 82 o mitjançant el correu electrònic clients (@) internetgirona.cat

Preus

Tots els serveis indiquen el preu de venda en euros i no inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s'indicaria (IGIC o IPSI).

Despeses i prestació dels serveis

Internet Girona, S.L. només realitza el servei a Mundial. En tot cas, a la corresponent factura es detallaran les despeses relatives al servei contractat.

Internet Girona, S.L. informa els seus clients que disposen de 30 dies de període de prova.

Execució del servei

Depenent del servei que contracti, Internet Girona, S.L. es compromet a realitzar el servei en un màxim de:

• Dominis web de 24-72 hores.
• Serveis de hosting, servidors virtuals i ubicats de 12/24 hores.
• Programari informàtic fins a 72 hores.

Termes i condicions específiques:

• Internet Girona declara que tota la informació que consta en aquest contracte, sobre el registre, és correcta i completa.
• El Client autoritzarà Internet Girona perquè pugui actuar en el seu nom davant del registrador o autoritat d'assignació, per realitzar totes les actuacions necessàries per a l'assignació i renovació del nom de domini, rebre totes les comunicacions i realitzar els pagaments per l'assignació o renovació del nom de domini.
• El Client s'obliga a posar en coneixement d'Internet Girona qualsevol modificació en les dades aportades en aquest contracte i autoritza aquest per canviar les dades davant del registre o autoritat d'assignació. Per a aquest fi Internet Girona proporcionarà un nom d'usuari i una clau d'accés via web, per poder accedir i canviar les seves dades excepte les del titular del nom de domini.
• Internet Girona sol·licitarà la disponibilitat del(s) nom(s) sol·licitat(s) a la Nostra pàgina web, a través de WHOIS del registre corresponent, sota el "." elegit.
• Una vegada comprovat que el nom de domini està lliure, Internet Girona realitzarà la sol·licitud i les gestions corresponents, sempre respectant les normes i terminis establerts per cada registre o autoritat d'assignació, encaminades al registre, transferència i renovació del nom de domini de segon nivell elegit pel Client a través de la Nostra pàgina web.
• El Client reconeix que és Internet Girona qui ha d'efectuar la sol·licitud corresponent davant dels organismes competents, però la concessió, la transferència o la renovació del nom de domini és responsabilitat exclusiva del registre o autoritat d'assignació. També reconeix el Client que no existeix cap relació contractual entre ell i el registre o autoritat d'assignació.
• El Client accepta que és l'únic responsable de l'elecció d'aquest(s) nom(s) de domini(s) i del seu posterior manteniment.
• El Client declara que l'ús del nom de domini que es va registrar no infringeix els drets de terceres persones i que s'utilitzarà dins de la legalitat.
• El Client reconeix que la titularitat i responsabilitat última sobre el nom de domini recau sobre qui figura com a titular.
• El Client accepta totes les normes i condicions imposades per totes les organitzacions reguladores, registres o autoritats d'assignació, nacionals, i internacionals, de noms de domini a Internet.
• Internet Girona, una vegada obtinguda la concessió del nom de domini, comunicarà i lliurarà al Client la documentació acreditativa de la inscripció. La comunicació de la concessió per part del registre o autoritat d'assignació del nom de domini sol·licitat s'efectuarà mitjançant correu electrònic a l’adreça del Client proporcionada a la sol·licitud. Fins a la recepció de la comunicació el Client no s'haurà de considerar titular del nom de domini.
• El Client es compromet a realitzar i guardar una còpia de tots els arxius del seu nom de domini per si fos necessari substituir-los.
• El nom de domini quedarà assignat a una adreça IP. El Client autoritza Internet Girona a donar totes les seves dades necessàries al servidor, que es troba situat al Centre de Dades.
• Si el Client estigués interessat en l'adjudicació de noms de subdominis o noms de domini d'Internet de 3r nivell, partint del nom de domini registrat per aquest contracte, Internet Girona se'ls proporcionarà, amb el pagament previ del preu segons la tarifa vigent.
• Internet Girona comunicarà al Client la necessitat de renovació del registre del(s) nom(s) de domini(s) quinze dies abans de la seva caducitat, perquè faci el pagament de la renovació segons la tarifa vigent. La renovació es realitzarà posteriorment al pagament del preu.
• En el supòsit que el Client no pagués la renovació del registre, Internet Girona no en farà la renovació.
• Quan no es produeixi la renovació del nom de domini abans de la seva caducitat, aquest passa a estar en mode de reactivació durant 15 dies. El domini es podrà reactivar abonant la quantitat de 60 euros en concepte de renovació fora de termini. Una vegada passat el temps de reactivació el nom de domini passarà a estar lliure i a disposició del públic en general.
• Internet Girona podrà bloquejar el nom de domini per corregir errors en el nom de domini, comesos per ell, pel registrador o per l'autoritat d'assignació.
• El Client com a titular del nom de domini podrà transmetre'l, si està al corrent de la seva renovació, i ho fa per contracte escrit davant d’Internet Girona.
• Internet Girona es compromet a contestar a qualsevol petició de canvi d'agent registrador en 24 hores, sempre que el Client estigui al corrent de tots els pagaments.
• El Client es compromet a col·laborar amb Internet Girona per portar a bon terme el contracte i solucionar qualsevol incidència en el termini més breu possible.
• Internet Girona executarà el Contracte realitzant de manera competent i professional els Serveis, complint els nivells de qualitat exigits.
• Accés a Internet de forma contínua i sense limitacions de temps a través de la Nostra capacitat portadora amb el cabal d'ample de banda contractat.
• Servei d'assistència tècnica telefònica es de dilluns a divendres entre les 09:00 i les 21:00 hores.
• A fi de respondre de l’adreça IP del nom de domini i de la màquina per a intercanvi del correu del domini, el Client tindrà una entrada als Nostres servidors DNS primari i secundari, sempre que el domini estigui gestionat per de la nostra plataforma.
• El Client disposarà de bústies de correu POP3 segons els servei contractat i que podran ampliar-se segons tarifa.
• Els subdirectoris especificats pel Client tindran accés a un compte FTP d'accés privat. Un d'ells és el compte principal d’FTP i dóna accés a l'arrel del servidor. La resta poden ser assignats a subdirectoris dins del servidor, de manera que només tinguin accés al contingut del subdirectori assignat. Els comptes FTP d'accés privat podran ampliar-se segons tarifa.
• L'allotjament dels Continguts del Client en el disc dur dels Nostres servidors designats en aquest Contracte mitjançant els protocols HTTP per a l'accés públic als continguts del Client pels usuaris d'Internet i FTP per a accés privat pel Client per a accés privat als seus continguts.
• La provisió d'eines necessàries perquè el Client pugui tenir accés a l'anàlisi estadística dels accessos a les pàgines web del Client, realitzat sobres els arxius de registre del servidor web.
• Subministrar al Client tots els codis, identificacions, claus, etc. que permetin i donin accés als seus continguts.
• La instal·lació i configuració del programari de base ubicat a les Nostres instal·lacions que sigui necessari per al funcionament dels serveis de connexió a Internet i allotjament dels continguts del Client.
• Internet Girona tindrà el control exclusiu dels accessos al sistema operatiu dels Nostres servidors, deixant al Client els següents serveis d'administració d'usuaris: (i) crear, mantenir i esborrar usuaris i contrasenyes de correu electrònic; (ii) crear, mantenir i esborrar els perfils d'usuari del FTP.
• El subministrament de l'espai, alimentació elèctrica, refrigeració i adequació de la sala del Nostre centre de procés de dades necessaris per al correcte manteniment dels servidors en els quals s'allotgin els continguts del Client.
• Actualització i manteniment dels components maquinari, dispositius de protecció i els sistemes operatius dels Nostres servidors que es proporcionin al Client com a part del servei de connexió a Internet i allotjament dels continguts del Client.
• El Client autoritza el Internet Girona a realitzar les còpies de seguretat de la informació i els procediments de recuperació regulars del contingut i el seu emmagatzemament, i tota la informació que es generi als servidors d'Internet Girona en relació amb els continguts del Client. En el cas que el Client desitgés comptar amb les còpies de seguretat que es realitzin, les haurà de sol·licitar a traves de la Nostra pàgina web abonant la tarifa especifica per aquest servei. Internet Girona no guardarà les còpies de seguretat després de l'acabament d'aquest contracte o de qualsevol de les seves pròrrogues, los còpies de seguretat que Internet Girona realitza son d'us intern i per la seva pròpia gestió i en cap cas son còpies de seguretat garantides.
• Internet Girona executarà el Contracte realitzant de manera competent i professional els Serveis, complint els nivells de qualitat exigits i tenint cura diligentment els materials del Client que hagués d'utilitzar com a conseqüència del Contracte.
• Queden exclosos dels serveis prestats per Internet Girona i són per compte del Client els següents: (i) adquisició, instal·lació i manteniment de l'encaminador des del qual es realitza la connexió a l'encaminador d'Internet Girona; (ii) subministrament, contractació, instal·lació i manteniment de les línies necessàries entre el Client i Internet Girona per poder dur a terme aquest Contracte; (iii) la instal·lació, capacitat, rendiment, manteniment i suport dels continguts; (iv) la contractació de mecanismes de certificació digital.
• Correspon en exclusiva al Client el control de tots els continguts allotjats als servidors d'Internet Girona, i és l'únic responsable de la legalitat, idoneïtat i exactitud de les dades. També haurà de tenir la llicència o qualsevol permís necessari per a la utilització de les dades de qualsevol naturalesa que posi a disposició dels usuaris d'Internet.
• El Client serà l'únic responsable d'assegurar-se que els productes, serveis i materials que posi a disposició del públic a través del servidor d'Internet Girona compleixen la legislació aplicable a cada un d'ells i serà responsable de qualsevol danys que puguin produir i de qualsevol reclamació que es produeixi per la seva utilització.

Formes de pagament

El client podrà abonar l'import del seu servei optant per qualsevol de les següents formes. Durant el procés de compra ha d'indicar la seva elecció:

• Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïts directament a la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda de Banc) i no són introduïts ni registrats en cap servidor d'Internet Girona, S.L.

En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li demanaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les 3 últimes xifres del número imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d'aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web.

Quan l'import d'una compra hagi estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número d'una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En aquest cas, les corresponents anotacions de deute i abonament en els comptes del proveïdor i del titular s'efectuaran al més aviat possible.

No obstant això, si la compra ha estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l'exigència de devolució no és conseqüència d'haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, ha exigit indegudament l'anul·lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat enfront d'Internet Girona, S.L. al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats a conseqüència d'aquesta anul·lació.

• Transferència Bancària

Al seleccionar la transferència bancària rebrà la confirmació mitjançant un e-mail amb les dades bancàries d'Internet Girona, S.L.

És molt important que en realitzar la transferència indiqui a l'assumpte el número de referència, així com el seu nom i cognoms, i realitzi la transferència dins dels 3 dies posteriors a la data de confirmació per poder validar-lo.
Si ho desitja, pot enviar el justificant de la transferència mitjançant el correu electrònic clients (@) internetgirona.cat. Però en qualsevol cas, no es considerarà efectiva la validació del servei fins que el nostre departament d'administració no tingui confirmació bancària de la transferència.

Recordar-li que el pagament s'ha de realitzar en EUROS i que totes les eventuals comissions de canvi i bancàries corren pel seu compte.

En el cas de transferències bancàries realitzades des de fora d'Espanya, és molt important que en ordenar la transferència comuniqui sempre al seu banc fer-se càrrec de les comissions en origen, aquelles comissions bancàries i despeses corresponents a la seva entitat. Si no és així, Internet Girona, S.L. podria paralitzar el servei contractat al no rebre la quantitat íntegra d'aquesta.

Les possibles comissions de canvi i bancàries van a càrrec de client.

• Pagament Domiciliat

Si ja és client nostre i no és la primera vegada que contracta els nostres serveis, pot seleccionar aquesta forma de pagament i Internet Girona, S.L. li passarà un càrrec per banc al número de compte que ja ens hagi fet constar per a tal efecte.

Si encara no és client nostre o és la primera vegada que contracta els nostres serveis i vol fer servir aquesta modalitat de pagament, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte o mitjançant el número d'atenció al client 872 55 05 82.

• PayPal

Permet enviar pagaments a Internet de forma segura i còmoda. La xarxa de PayPal es basa en la infraestructura financera existent de comptes bancaris i targetes de crèdit per crear una solució global de pagament en temps real. PayPal ofereix un servei especialment pensat per a aquells als quals no els satisfan els mecanismes de pagament tradicionals.

Més informació a PayPal: http://www.paypal.com

La disponibilitat de serveis oferts per Internet Girona, S.L. pot variar en funció del servei. En cas de no execució per indisponibilitat, Internet Girona, S.L. en el moment que tingui coneixement d'aquesta situació ho notificarà el client, per mitjà d'un correu electrònic. El període d'aquesta comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de trenta dies, Internet Girona, S.L. podrà donar la doble opció: oferir al client sense augment de preu, un servei de característiques similars o de superior qualitat, o llevat raons justificades i demostrables per Internet Girona, S.L. dins d'aquest mateix període abonar les sumes pagades pel servei anul·lat.

Dret de desistiment

El client disposarà d'un termini de catorze dies naturals per a desistir, a partir del dia de formalització del contracte, sense cap penalització i sense indicació dels motius.

L'exercici del dret de desistiment s'ha de fer mitjançant notificació a través comunicació telefònica a 872 55 05 82, dirigint-se al correu electrònic dades (@) internetgirona.cat, remetent el seu escrit a la nostra adreça postal Carrer Joan Torrent i Fàbregas 17 - 17220 Sant Feliu de Guíxols (Girona), o bé a través del formulari de desistiment.

Segons el que estableix l'article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, el subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l'execució hagi començat amb el previ consentiment exprés del consumidor i usuari amb el coneixement per part seva de què en conseqüència perd el seu dret de desistiment, estan exempts de desistiment.

Si el client sol·licita que la prestació de servei comenci durant el període de desistiment, aquest quedarà obligat a l'abonament de l'import proporcional a la part prestada del servei en el moment en què hagi comunicat el seu desistiment, amb relació a l'objecte del contracte.

Reemborsament del pagament

El reemborsament de les quantitats rebudes pel client es realitzarà utilitzant els mateixos mitjans de pagament utilitzats per aquest, sempre que no s'hagi disposat el contrari.

Internet Girona, S.L. abonarà les quantitats satisfetes pel client si aquest realitza la cancel·lació del servei en el període de prova.

Reclamació

Si el client desitja presentar una reclamació, les oficines d'Internet Girona, S.L. està situat al Carrer Joan Torrent i Fàbregas 17 - 17220 Sant Feliu de Guíxols (Girona) o mitjançant el correu electrònic dades (@) internetgirona.cat

Jurisdicció

Així mateix, Internet Girona, S.L. es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. Internet Girona, S.L. té el seu domicili a Sant Feliu de Guíxols, Girona, Espanya.

Oyun Hileleri grandpashabet giriş Dolandırıcılık Haberleri Güncel Bilgi Oyun Hileleri